mała czcionka średnia czcionka duża czcionka wielkość tekstuZakończone443232 - 2013 - ochrona osób i mienia wraz z obsługą szatni w Sądzie Rejonowy w Zgierzu na 2014 r.

Zgierz: ochrona osób i mienia wraz z obsługą szatni w Sądzie Rejonowy w Zgierzu na 2014 r.

Numer ogłoszenia: 443232 - 2013;

data zamieszczenia: 30.10.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy w Zgierzu , ul. Sokołowska 6, 95-100 Zgierz, woj. łódzkie, tel. 042 7174097, 7190580, faks 042 7174097.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgierz.sr.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ochrona osób i mienia wraz z obsługą szatni w Sądzie Rejonowy w Zgierzu na 2014 r.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: świadczenie usługi ochrony osób i mienia, monitoringu przez 24 godz. przez 12 kolejnych miesięcy przez pracowników posiadających licencje co najmniej I-go stopnia oraz usługa obsługi szatni przez 7 miesięcy -nie wymagane jest posiadanie licencji. Szacunkowa łączna ilość roboczogodzin za powyższe usługi: 22.341.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.71.00.00-4, 79.71.10.00-1, 98.30.00.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o posiada koncesje na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia wydana na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005r. nr 145, poz. 1221 z późn. zm.) W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie, minimum 1 wykonawca musi spełniać te warunek.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o wykonywał w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, usługi ochrony budynków użyteczności publicznej , hal sportowych lub stadionów (co najmniej 2) z załączeniem dowodów, czy zostały wykonanie lub są wykonywane należycie (referencje). W przypadku składania ofert przez podmioty występujące wspólnie 1 wykonawca musi wykazać wymagane doświadczenie. W przypadku wykazania wiedzy i doświadczenia innych podmiotów wykonawca zobowiązany jest przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o dysponuje osobami posiadającymi licencję pracownika ochrony co najmniej I-go stopnia , nie karanymi , w ilości minimum 15 osób. W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie wykonawcy łącznie mogą spełniać ten warunek. W przypadku wskazania osób zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów wykonawca zobowiązany jest przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o informacje z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w której wykonawca posiada rachunek, potwierdzający wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
• potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
• informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
• opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:
• informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
• opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
• aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)
• zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zgierz.sr.gov.pl Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Sąd Rejonowy w Zgierzu 95-100 Zgierz ul. Sokołowska 6, pokój 2.34 - na wniosek pisemny, e-mail: administracja@zgierz.sr.gov.pl.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.11.2013 godzina 14:00, miejsce: Sąd Rejonowy w Zgierzu ul. Sokołowska 6, pokój 2,34 (I piętro).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Decyzja o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Pytania zadane Zamawiającemu przez Wykonawcę
Uwagi:


Informacja o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w trybie przetargu nieograniczonego na ochronę fizyczną obiektu Sądu Rejonowego w Zgierzu wraz z obsługą szatni na kolejnych 12 miesięcy 2014 r.

Stosownie do treści art. 92 Ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuję, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi – ochrona fizyczna obiektu Sądu Rejonowego w Zgierzu przy ul. Sokołowskiej 6 osób i mienia , wraz z obsługą szatni - w okresie 12 miesięcy 201 roku - w trybie przetargu nieograniczonego , komisja przetargowa wybrała spośród ofert nie odrzuconych ofertę Koncesjonowanego Biura Ochrony ,,Magnum” z Łodzi ul. Dąbrowskiego 225/243, które zaproponowało wykonanie zamówienia za kwotę 190.379,40 zł brutto ( słownie :sto dziewięćdziesiąt tysięcy trzysta siedemdziesiąt dziewięć złotych czterdzieści groszy). Uzasadnienie wyboru oferty – najniższa cena.

Na wykonanie w/w zamówienia publicznego Zamawiający zaplanował kwotę 419.652,00 zł (słownie: czterysta dziewiętnaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwa złotych).
Ponadto informuję, iż w postępowaniu wzięły udział następujące firmy:

1. MM SERVICES SECURITY” Sp. Z o.o. 93-408 Łódź ul. 3-go Maja 64/66
łączna wartość zamówienia cena netto: 174.968,00 zł; cena brutto : 215.210.64 zł – 88 pkt.

2. KOMANDOS-ŁÓDŹ Sp. Z o.o. 90-303 Łódź ul. Brzeźna 3
łączna wartość zamówienia cena netto : 181.599,92 zł; cena brutto : 223.367,90 zł – 85 pkt.

3. ERA Sp. Z o.o. 41-500 Chorzów ul. Katowicka 16B
łączna wartość zamówienia cena netto : 207.324,48 zł; cena brutto : 255.009,11 zł – 75 pkt.

4. Przedsiębiorstwo Usług Specjalistycznych „ULISSES” 42-200 Częstochowa Al. Wojska Polskiego 113
łączna wartość zamówienia cena netto : 185.817,00 zł; cena brutto : 228.554,91 zł – 83 pkt.

5. CITY SECURITY S.A. 00-236 Warszawa ul. Świętojerska 5/7
łączna wartość zamówienia cena netto : 216.019,77 zł; cena brutto : 265.704,32 zł (oferta odrzucona)

6. ”EKOTRADE” Sp z o.o. 00-712 Warszawa ul. Melomanów 4
łączna wartość zamówienia cena netto : 181.408,92 zł; cena brutto : 223.132,97 zł – 85 pkt.

7. IURO USŁUG DETEKTYWISTYCZNO-OCHRONNYCH „LEX” Sp z o.o. 62-800 Kalisz ul. Poznańska 95
łączna wartość zamówienia cena netto : 155.761,50zł; cena brutto : 191.586,65 zł – 99 pkt. ,

8. Koncesjonowane Biuro Ochrony ,,Magnum” 93-231 Łódź, ul. Dąbrowskiego 225/243
łączna wartość zamówienia cena netto 154.780,00 zł; cena brutto 190.379,40 zł – 100 pkt.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty komisja przetargowa kierowała się wyłącznie wskazaną najniższą ceną brutto .

Oferty odrzucone - City Security S.A. Warszawa, ul. Świętojerska 5/7

Nie było Wykonawców , którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego .

Umowa z powyższą Firma zostanie podpisana do dnia 9 grudnia 2013 r.

Dyrektor Sądu Rejonowego w Zgierzu
Janusz Rajtar
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Wyniki przetargu

Oferta odrzucona

Zgierz, 6 grudnia 2013 r.

Zamawiający informuje, iż zmienia datę podpisania umowy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na ochronę i obsługę szatni - nr postepowania ZP/01/PN/2013, z uwagi na niemożność doręczenia drogą elektroniczną informacji o wynikach postępowania jednemu z uczestników postępowania, na podstawie art. 94 pkt. 1 ust. 1 Ustawy prawo zamówień publicznych informuję, że umowa może zostać zawarta najwcześniej w dniu 16.12.2013 r.
Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Dokument z dnia: 08.11.2013, 12:06
Dokument oglądany razy: 1325
Przetarg zakończony i rozstrzygnięty
Przetarg podlega Ustawie: tak
Opublikował: Łukasz Kacprzak
Publikacja dnia: 08.11.2013, 12:06
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj