mała czcionka średnia czcionka duża czcionka wielkość tekstuZakończoneZP/01-ZOC - Sprzątanie obiektu Sądu Rejonowego w Zgierzu przy ul. Sokołowskiej 6

Komórka zamawiająca: Oddział Administracji

Określenie przedmiotu zamówienia: Sprzątanie obiektu Sądu Rejonowego w Zgierzu przy ul. Sokołowskiej 6

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
kod 90910000-9 usługi sprzątania,
90919200-4 usługi sprzątania biur,
90911300-9 usługi czyszczenia okien,
90919100-3 usługi czyszczenia urządzeń biurowych,
90620000-9 usługi odśnieżania,
77310000-6 usługi utrzymywania terenów zielonych
90914000-7 usługi sprzątania parkingów

Termin realizacji zamówienia:
24 miesięcy od 22 kwietnia 2014 r. do 21 kwietnia 2016 r.

Szacunkowa wartość zamówienia (netto) – określić próg wartości zamówienia (wg ustawy) w EURO:

Łączna wartość netto = 450.434,60 zł
Co stanowi 106.614,26 EURO
( określenie wartości zamówienia – analiza zał. nr 1)

Powołanie komisji przetargowej:
Stała komisja przetargowa. Zarządzenie nr 1/2007 z dnia 3.01.2007 r. Kierownika Finansowego

Dla zamówień o wartości netto poniżej 134.000 EURO – propozycja trybu udzielenia zamówienia:

Przetarg- zapytanie o cenę

Uzasadnienie: Przedmiotem zamówienia są usługi powszechnie dostępnie o ustalonych standardach jakościowych, a wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty EURO określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
Osoba odpowiedzialna w komórce organizacyjnej za zamówienie publiczne:
Anna Komorowska kierownik OA Sadu Rejonowego w Zgierzu

Podpis kierownika komórki wnioskującej: Anna Komorowska kierownik OA Sądu Rejonowego w Zgierzy

Akceptacja i uwagi kierownika jednostki (powołanie komisji przetargowej): Janusz Rajtar Dyrektor Sądu Rejonowego w ZgierzuUwagi:
WYNIK PRZETARGU

Dyrektor Sądu Rejonowego w Zgierzu działając zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku ( Dz. U. z 2013r. poz. 1047, Dz. U. z 2013 r. poz. 984 ) Prawo zamówień publicznych, informuje , że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na„ świadczenie usługi sprzątania nieruchomości –pomieszczeń biurowych wraz z utrzymywaniem porządku na zewnątrz budynku w roku 2014/2016” dla Sądu Rejonowego w Zgierzu ul. Sokołowska 6 zostały złożone następujące oferty nie polegające odrzuceniu:

Nr oferty Nazwa wykonawcy Liczba punktów
1 "Redux" Agencja Ochrony Usługi Porządkowe Ryszard Ciesielski, 94-104 Łódź, ul. Obywatelska 128 86,94
2 SERVO Spółka z o.o., 91-035 Łódź, ul. Lutomierska 131 89,23
3 PPHU "Czystość" A. Florczak, B. Kardialik-Godziszewska, 93-231 Łódź, ul. Dąbrowskiego 225/243 100

Za najkorzystniejszą ofertę została uznana oferta nr 3 złożona przez: PPHU ,,Czystość” A. Florczak, B. Kordialik-Godziszewska
93-231 Łódź ul. Dąbrowskiego 225/243
W/w oferta spełnia wszystkie warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz jest ofertą najkorzystniejszą w rozumieniu zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, gdyż uzyskała najwyższą ilość punktów wg kryteriów ,,cena 100%” tj. 100,00 pkt.
Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego z wykonawców.
Zamawiający nie odrzucił z postępowania żadnej z ofert.
Jednocześnie informujemy, że na czynności Zamawiającego przysługują Państwu środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych ,,Środki Ochrony Prawnej” , art. Od 179 do 198g.
Termin podpisania umowy zostanie uzgodniony z wyłonionym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty-art. 94.pkt.1 ust.2 Ustawy prawo zamówień publicznych
Dziękujemy Wykonawcą za złożone w niniejszym postępowaniu oferty. Prosimy o czytelne potwierdzenie odbioru niniejszego pisma faksem na numer telefonu 033/873-83-98. W razie braku wyraźnego potwierdzenia z Państwa strony w postępowaniu dowodowym Zamawiający przedłoży dowód nadania faksu.
Zgierz, dn. 31 marca 2014 r.

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Dokument z dnia: 28.02.2014, 14:56
Dokument oglądany razy: 434
Przetarg zakończony i rozstrzygnięty
Przetarg podlega Ustawie: tak
Opublikował: Łukasz Kacprzak
Publikacja dnia: 28.02.2014, 14:56
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj