mała czcionka średnia czcionka duża czcionka wielkość tekstuZakończoneZP/02-ZOC/2014 - Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, kopiarek dok CPV: 30125100-2; 30125110-5

Komórka zamawiająca: Oddział Administracji

Określenie przedmiotu zamówienia: dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych i kopiarek : 30125100-2, 30125110-5 Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dla potrzeb Sądu Rejonowego w Zgierzu z siedzibą przy ul. Sokołowskiej 6

Termin realizacji zamówienia:
Od momentu podpisania umowy – kolejnych 12 miesięcy

Szacunkowa wartość zamówienia (netto) – określić próg wartości zamówienia (wg ustawy) w EURO:

Łączna wartość netto: 213.280,39 zł ; EURO 50.481,76
brutto: 247.394,00 zł ; EURO 58.556,10

(określenie wartości zamówienia – analiza zał. nr 1)

Powołanie komisji przetargowej:
Stała komisja przetargowa. Zarządzenie nr 1/2007 z dnia 3.01.2007 r. Kierownika Finansowego

Dla zamówień o wartości netto poniżej 134.000 EURO – propozycja trybu udzielenia zamówienia:

Przetarg- zapytanie o cenę

Uzasadnienie: Przedmiotem zamówienia są dostawy artykułów powszechnie dostępnie o ustalonych standardach jakościowych, a wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty EURO określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. pzp

Osoba odpowiedzialna w komórce organizacyjnej za zamówienie publiczne:
Anna Komorowska kierownik OA Sadu Rejonowego w Zgierzu

Podpis kierownika komórki wnioskującej: Anna Komorowska kierownik OA Sądu Rejonowego w Zgierzy

Akceptacja i uwagi kierownika jednostki (powołanie komisji przetargowej): Janusz Rajtar Dyrektor Sądu Rejonowego w Zgierzu


Uwagi:
WYNIK PRZETARGU


Dyrektor Sądu Rejonowego w Zgierzu działając zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku ( Dz. U. z 2013r. poz. 1047, Dz. U. z 2013 r. poz. 984 ) Prawo zamówień publicznych, informuje , że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, kopiarek w roku 2014/2015 dla Sądu Rejonowego w Zgierzu ul. Sokołowska 6 zostały złożone następujące oferty nie polegające odrzuceniu:

Nr oferty Nazwa wykonawcy Liczba punktów przyznana w ofercie
1 „KMA" Usługi-Elektronika Informatyka Handel Doradztwo Dariusz Tąpolski 98-100 Łask, ul. Cisowa 2/40 95,35
2 PHU „NOW" Maria Woropaj -Hordziejewicz 91-503 Łódź, ul. Warszawska 96A 95,17
3 „Correct" E. Mikas, J. Mikas Hurtownia Papiernicza Spółka Jawna, 98-220 Zduńska Wola, ul. Lawendowa 12/14 100,00
4 Przedsiębiorstwo „Schemat" Marczak-Lewiński - Spółka Jawna, 98-200 Sieradz, ul. Mickiewicza 6E 94,11

Za najkorzystniejszą ofertę została uznana oferta nr 3 złożona przez:
„Correct" E. Mikas, J. Mikas Hurtownia Papiernicza Spółka Jawna, 98-220 Zduńska Wola, ul. Lawendowa 12/14

W/w oferta spełnia wszystkie warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz jest ofertą najkorzystniejszą w rozumieniu zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, gdyż uzyskała najwyższą ilość punktów wg kryteriów „cena 100%" tj. 100,00 pkt. Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego z wykonawców. Zamawiający nie odrzucił z postępowania żadnej z ofert.
Jednocześnie informujemy, że na czynności Zamawiającego przysługują Państwu środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych „Środki Ochrony Prawnej" , art. Od 179 do 198g. Termin podpisania umowy zostanie uzgodniony z wyłonionym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty-art. 94.pkt.l ust.2 Ustawy prawo zamówień publicznych Dziękujemy Wykonawcą za złożone w niniejszym postępowaniu oferty. Prosimy o czytelne potwierdzenie odbioru niniejszego pisma faksem na numer telefonu 42 209-11-50 lub 51. W razie braku wyraźnego potwierdzenia z Państwa strony w postępowaniu dowodowym Zamawiający przedłoży dowód nadania faksu.
Zgierz, dn. 04.04. 2014 r.
Dyrektor Sądu Rejonowego w Zgierzu
Janusz Rajtar


Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Dokument z dnia: 11.03.2014, 11:27
Dokument oglądany razy: 398
Przetarg zakończony i rozstrzygnięty
Przetarg podlega Ustawie: tak
Opublikował: Łukasz Kacprzak
Publikacja dnia: 11.03.2014, 11:27
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj