BIP Sądu Rejonowego w Zgierzu

Kompetencje

Prezes Sądu Rejonowego w Zgierzu kieruje sądem i reprezentuje go na zewnątrz, z wyjątkiem spraw należących do kierownika finansowego sądu, pełni czynności z zakresu administracji sądowej, jest zwierzchnikiem służbowym sędziów danego sądu, pełni inne czynności przewidziane w ustawie oraz w odrębnych przepisach.

Do czynności Prezesa Sądu Rejonowego w Zgierzu w zakresie administracji sądowej należy w szczególności:

Prezes Sądu Rejonowego w Zgierzu sprawuje nadzór nad działalnością administracyjną podległych mu jednostek organizacyjnych osobiście, a wobec kuratorskiej służby sądowej - za pośrednictwem kierownika zespołu kuratorskiej służby sądowej.

--------------------------------------------------------------------------------


Wiceprezes Sądu Rejonowego w Zgierzu

--------------------------------------------------------------------------------

Do kompetencji Dyrektora Sądu należy wykonywanie czynności związanych z gospodarką finansową sądu, gospodarką znakami opłaty sądowej, zarząd obiektami sądowymi, dbanie o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych oraz czynności w zakresie zarządu i przestrzegania zasad ochrony i bezpieczeństwa obiektów sądowych stosownie do obowiązujących przepisów w tym zakresie.

--------------------------------------------------------------------------------


Przewodniczący wydziału kieruje całokształtem pracy w wydziale w zakresie spraw sądowych, a w szczególności:


Do zadań przewodniczącego wydziału w zakresie nadzoru administracyjnego należy między innymi kontrola:


--------------------------------------------------------------------------------


Kierownik sekretariatu kieruje pracą sekretariatu danego wydziału i wykonuje inne czynności przewidziane w odrębnych przepisach. Jest on bezpośrednio podległy przewodniczącemu wydziału i jest odpowiedzialny przed nim za prawidłowe i terminowe wykonywanie czynności należących do zakresu zadań podległego mu sekretariatu oraz za przestrzeganie dyscypliny i kultury pracy przez wszystkich pracowników tego sekretariatu.

W zakresie czynności administracyjnych do obowiązków kierownika sekretariatu należy w szczególności:

W zakresie czynności w sprawach sądowych do obowiązków kierownika sekretariatu należy w szczególności:
Podpisał: Łukasz Kacprzak
Dokument z dnia: 29.01.2016
Dokument oglądany razy: 1 266
Opublikował: Łukasz Kacprzak
Publikacja dnia: 29.01.2016
 
wydruk z dnia: 9.05.2021 // www.zgierz.sr.gov.pl