BIP Sądu Rejonowego w Zgierzu

ZP/03-ZOC/2014 - Świadczenie usługi ochrony osób mienia, monitoringu 24H oraz obsługi szatni

opublikowany: 01.10.2014
termin: 28.10.2014
przetarg podlega Ustawie o Zamówieniach Publicznych

Komórka zamawiająca: Oddział Administracyjny Sądu
Określenie przedmiotu zamówienia: Ochrona fizyczna osób i
mienia , - grupa 79.70.00.00-4, 79.71.10.00.-1; obsługa szatni 98.30.00.00-6 Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dla potrzeb Sądu Rejonowego w Zgierzu z siedzibą przy ul. Sokołowskiej 6.

Termin realizacji zamówienia: 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2016 r.

Szacunkowa wartość zamówienia (netto) – określić próg wartości zamówienia (wg ustawy) w EURO:
Ochrona fizyczna obiektu -530.376,00 zł
Obsługa szatni – 29.832,00 zł
Łączna wartość zamówienia :560.208,00 zł
Co stanowi 132.596,75 EURO -

(określenie wartości zamówienia – analiza zał. nr 1)

Powołanie komisji przetargowej:
Stała komisja przetargowa. Zarządzenie nr 1/2007 z dnia 3 stycznia 2007 r. Kierownika Finansowego Sądu Rejonowego w Zgierzu.

Dla zamówień o wartości netto poniżej 134.000,00 EURO – propozycja trybu udzielenia zamówienia:

Przetarg: zapytanie o cenę

Uzasadnienie:
1. przedmiotem zamówienia są usługi:
2.kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia jest niższa od progów unijnych, czyli poniżej 134.000 EURO- art. 70 Ustawy;
3. usługi ochroniarskie są usługami nie priorytetowymi zgodnie z rozporządzeniem Prezesa RM z dnia 28.01.2010 r. CPV od 79700000-1 do 79723000-8;
4. kryterium oceny ofert – cena albo inne … - art. 91 pkt. 2 i 2a kryterium ceny może być zastosowane, jako jedyne, jeżeli przedmiot zamówienia jest powszechnie dostępny – w tym przypadku jest dostępny poprzez uwolnienie zawodu pracownika ochrony (ustawa deregulacyjne-Dz.U.2013.829) oraz jest to usługa o ustalonych standardach jakościowych- podstawa prawna Ustawa o ochronie osób i mienia (Dz.U.2005.145.1221 z późn. zm.), w której są określone standardy jakim podlegają firmy oraz pracownicy ochrony

Osoba odpowiedzialna w komórce organizacyjnej za zamówienie publiczne:
Anna Komorowska kierownik O.A. Sądu Rejonowego w Zgierzu

Podpis kierownika komórki wnioskującej: Anna Komorowska kierownik O.A. Sądu Rejonowego w Zgierzu

Akceptacja i uwagi kierownika jednostki (powołanie komisji przetargowej): Janusz Rajtar Dyrektor Sądu Rejonowego w ZgierzuPrzetarg rozstrzygnięty

Uwagi:
Informacja o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w trybie przetargu - zapytanie o cenę na ochronę fizyczną obiektu Sądu Rejonowego w Zgierzu wraz z obsługą szatni na kolejnych 24 miesięcy 2015/2016 r.
Przetarg o wartości powyżej 30.000,00 EURO i nieprzekraczającej kwoty określonej w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów wydanym na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Stosownie do treści art. 92 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2013.907 z późn. zm.) Zamawiający informuję, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi – ochrona fizyczna obiektu Sądu Rejonowego w Zgierzu przy ul. Sokołowskiej 6 osób i mienia , wraz z obsługą szatni - w okresie 24 miesięcy 2015/2016 roku - w trybie przetargu – zapytanie o cenę prowadzonym przez Sąd Rejonowym w Zgierzu, wybrana została spośród ofert ważnych oferta:
1. Koncesjonowanego Biura Ochrony ,,Magnum” z Łodzi ul. Dąbrowskiego 225/243, które zaproponowało wykonanie zamówienia za kwotę netto 505.200,00 zł (słownie: pięćset pięć tysięcy dwieście zł), brutto 621.396,00 zł (słownie: sześćset dwadzieścia jeden tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt sześć zł).
Uzasadnienie wyboru oferty – Wykonawca zaproponował wykonanie zamówienia za najniższą cenę, otrzymał 100 pkt. w kryterium oceny, spośród ważnych złożonych ofert, jego oferta spełniała wszystkie kryteria określone przez Zamawiającego w SIWZ.
2. Na wykonanie w/w zamówienia publicznego Zamawiający zaplanował kwotę 560.208,00 zł netto (słownie: pięćset sześćdziesiąt tysięcy dwieście osiem złotych).

3. Ponadto informuję, iż w postępowaniu wzięły udział następujące firmy:

- Zakład Ochrony Mienia Sp. z o.o. Pabianice ul. Piotra Skargi 22 – oferowana cena netto 547.200,00 zł (słownie: pięćset czterdzieści siedem tysięcy dwieście zł), cena brutto 673.056,00 zł (słownie: sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące pięćdziesiąt sześć) zł , - 92 pkt.
- MM Service Seciurity Sp. z o.o. Łódź ul. 3-go Maja 64/66 – oferowana cena netto 518.712,00 (słownie: pięćset dwanaście tysięcy siedemset dwanaście zł), brutto 638.015,76 zł (słownie: sześćset trzydzieści osiem tysięcy piętnaście zł 76/100), 97 pkt.

– SERVO Sp. z o.o. Łódź ul. 3-go Maja 64/66– oferowana cena netto 528.360,00 zł (słownie: pięćset dwadzieścia osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt zł), brutto 649.882,80 zł (słownie: sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt dwa zł 80/100), 96 pkt.
- Selen Sp. z o.o. Grodzisk Mazowiecki ul. Batorego 23 lok. 5 biuro w Skierniewicach – oferowana cena 539.160,00 zł (słownie: pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt zł), brutto 663.166,80 zł (słownie: sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące sto sześćdziesiąt sześć złotych 80/100), 93 pkt.
4. Oferta Zakładu Ochrony Mienia Sp. z o. z Pabianic została odrzucona na podstawie art. 89.1 ust. 2 Ustawy prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).
5. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty komisja przetargowa kierowała się wyłącznie wskazaną najniższą cen.

6. Umowa z powyższą Firmą KBO ,,Magnum” z siedzibą w Łodzi zostanie podpisana na podstawie art. 94.ust.1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie wcześniej niż 16 grudnia 2014 r.

Dyrektor Sądu Rejonowego w Zgierzu
Janusz Rajtar

Wiadomość z dnia: 01.10.2014
Dokument oglądany razy: 575
Opublikował: Łukasz Kacprzak
wydruk z dnia: 27.10.2020 // www.zgierz.sr.gov.pl