mała czcionka średnia czcionka duża czcionka wielkość tekstuOpłaty sądowe


Opłaty sądowe

Ministerstwo Sprawiedliwości - opłaty

Opłaty w sprawach CYWILNYCH
Opłata stosunkowa - w sprawach o prawa majątkowe: 5% wartości przedmiotu sporu lub zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30,00 zł i nie więcej niż 100.000 zł

Opłata podstawowa - 30 zł i stanowi minimalną opłatę, chyba, że ustawa stanowi inaczej.

OPŁATA ZA SPRAWĘ O STWIERDZENIE NABYCIA SPADKU - 50 ZŁ
(po jednej osobie zmarłej)

PODZIAŁ MAJĄTKU - 1.000 ZŁ
zgodny wniosek - 300 zł

ZNIESIENIE WSPÓŁWŁASNOŚCI - 1.000 zł
zgodny wniosek - 300 zł

SŁUŻEBNOŚĆ DROGI KONIECZNEJ - 200 ZŁ

DZIAŁ SPDAKU - 500 ZŁ
zgodny wniosek - 300 zł

DZIAŁ SPADKU POŁĄCZONY ZE ZNIESIENIM WSPÓŁWŁASNOŚCI - 1000 ZŁ zgodny wniosek - 600 zł

ZASIEDZENIE NIERUCHOMOŚCI - 2000 ZŁ

KLAUZULA WYKONALNOŚCI tyt. egzekucyjny inny niż orzeczenie sądu, ugoda sądowa albo nakaz zapłaty, przeciwko małżonkowi i na rzecz następcy - 50 zł

SKARGA NA CZYNNOŚĆ KOMORNIKA - 100 ZŁ

DEPOZYT (złożenie i wydanie) - 100 zł

POSTĘPOWANIE UPROSZCZONE - opłata stała:

W sprawach wynikających z umowy zawartej pomiędzy stronami, gdy wartość przedmiotu sporu nie przekracza 10.000 zł oraz w sprawach z umowy najmu bez względu na wartość przedmiotu sporu pobiera się opłatę stałą w wysokości:

•do 2.000 zł - 30 zł
•ponad 2.000 zł - 5.000 zł - 100 zł
•ponad 5.000 zł - 7.500 zł - 250 zł
•ponad 7.500 zł - 300 zł

OPŁATA 200 ZŁ od wniosku o:

•ustanowienie drogi koniecznej;
•rozgraniczenie nieruchomości;
•stwierdzenie nabycia służebności gruntowej przez zasiedzenie.

OPŁATA 100 ZŁ od wniosku o:

•ustanowienie sposobu korzystania z rzeczy wspólnej;
•ustanowienie zarządcy rzeczy wspólnej lub przedmiotu użytkowania;
•rozstrzygnięcie co do dokonywania czynności dotyczącej rzeczy wspólnej.

OPŁATA 200 ZŁ od pozwu w sprawie o:

•naruszenie posiadania;
•uchylenie uchwały organu spółdzielni;
•uchylenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej;
•przyjęciu w poczet członków spółdzielni mieszkaniowej;
•o opróżnienie lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu;
•ustalenie wstąpienia w stosunek najmu.

SPRAWY NIEPROCESOWE - opłata stała - 40 zł od:

•wniosku o wszczęcie postępowania nieprocesowego lub samodzielnej jego części, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej;
•apelacji, zażalenia, skargi kasacyjnej, skargi o wznowienie postępowania i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia w sprawie, w której postępowanie nieprocesowe zostało wszczęte z urzędu;
•wniosku o przeprowadzenie postępowania pojednawczego;
•wniosku o zabezpieczenie dowodu.

ZAŻALENIE - 40 ZŁ na postanowienie w przedmiocie:

•oddalenia wniosku o wyłączenie sędziego, ławnika, biegłego lub tłumacza;
•skazania na grzywnę strony, świadka, biegłego, tłumacza lub innej osoby oraz odmowy zwolnienia od grzywny;
•przymusowego sprowadzenia lub aresztowania świadka oraz odmowy zwolnienia od przymusowego sprowadzenia;
•wynagrodzenia i zwrotu kosztów poniesionych przez biegłego, tłumacza i kuratora;
•należności świadka.

Wysokości opłat w sprawach karnych:


1. Zryczałtowana równość wydatków w sprawach z oskarżenia prywatnego - 300 zł.
2. Opłaty od następujących wniosków i próśb:
a. od wniosku o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności lub kary ograniczenia wolności - 80 zł,
b. od wniosku o udzielenie przerwy - 60 zł,
c. od wniosku o warunkowe przedterminowe zwolnienie - 45 zł,
d. od wniosku o zatarcie skazania - 45 zł,
e. od ponownej prośby o ułaskawienie - 45 zł,
f. od wniosku o wznowienie postępowania - 150 zł,
g. od ponownego wniosku o odroczenie ściągnięcia grzywny lub o rozłożenie grzywny na raty - 2 % od kwoty grzywny objętej wnioskiem, nie mniej jednak niż 25 zł,
h. od wniosku o zwolnienie z odbywania reszty kary ograniczenia wolności albo środka karnego – 45 zł,
i. od wniosku o warunkowe zawieszenie wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności - 45 zł.
3. Opłaty wymienione w punkcie 2 uiszcza się wraz ze złożeniem wniosku lub prośby. Do wniosku lub prośby dołącza się dowód wpłacenia opłaty do kasy sądowej.

5. Opłata od kasacji
a. 450 zł w sprawie, w której wyrok wydał Sąd Rejonowy
b. 750 zł w sprawie, w której wyrok wydał Sąd Okręgowy

6. Opłata za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego - 50 zł.

7. Opłata kancelaryjna za zaświadczenie i inne dokumenty wydawane na wniosek na podstawie akt – 6 zł za każdą stronę.

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Łukasz Kacprzak
Dokument z dnia: 10.02.2009
Dokument oglądany razy: 18 828
Opublikował: Łukasz Kacprzak
Publikacja dnia: 13.01.2011
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj