mała czcionka średnia czcionka duża czcionka wielkość tekstuKompetencje

Prezes Sądu Rejonowego w Zgierzu kieruje sądem i reprezentuje go na zewnątrz, z wyjątkiem spraw należących do kierownika finansowego sądu, pełni czynności z zakresu administracji sądowej, jest zwierzchnikiem służbowym sędziów danego sądu, pełni inne czynności przewidziane w ustawie oraz w odrębnych przepisach.

Do czynności Prezesa Sądu Rejonowego w Zgierzu w zakresie administracji sądowej należy w szczególności:
 • zapewnienie odpowiedniej obsady kadrowej;
 • zapewnienie właściwej organizacji pracy Sądu;
 • analiza obciążenia sędziów i referendarzy sądowych w poszczególnych wydziałach;
 • zapewnienie bezpieczeństwa funkcjonowania Sądu;
 • rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących pracy Sądu oraz przyjmowanie interesantów;
 • podejmowanie decyzji w sprawach bieżących, związanych ze sprawnym funkcjonowaniem Sądu;
 • powierzanie wykonywanie niektórych czynności Wiceprezesowi Sądu.

Prezes Sądu Rejonowego w Zgierzu sprawuje nadzór nad działalnością administracyjną podległych mu jednostek organizacyjnych osobiście, a wobec kuratorskiej służby sądowej - za pośrednictwem kierownika zespołu kuratorskiej służby sądowej.

--------------------------------------------------------------------------------


Wiceprezes Sądu Rejonowego w Zgierzu
 • wykonuje czynności powierzone przez Prezesa z zakresu administracji sądowej oraz z zakresu nadzoru nad działalnością administracyjną sądu;
 • zastępuje Prezesa w czasie jego nieobecności.

--------------------------------------------------------------------------------

Do kompetencji Dyrektora Sądu należy wykonywanie czynności związanych z gospodarką finansową sądu, gospodarką znakami opłaty sądowej, zarząd obiektami sądowymi, dbanie o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych oraz czynności w zakresie zarządu i przestrzegania zasad ochrony i bezpieczeństwa obiektów sądowych stosownie do obowiązujących przepisów w tym zakresie.

--------------------------------------------------------------------------------


Przewodniczący wydziału kieruje całokształtem pracy w wydziale w zakresie spraw sądowych, a w szczególności:
 • zaznajamia się z pismami wpływającymi do wydziału i bezzwłocznie wydaje co do nich odpowiednie zarządzenia, a pisma stanowiące skargi lub wnioski dotyczące postępowań sądowych i czynności podjętych przez sędziów przekazuje Prezesowi Sądu;
 • rozdziela pracę pomiędzy sędziów i wyznacza przewodniczącego posiedzenia - jeżeli sam nie przewodniczy posiedzeniu;
 • układa plan sesji (posiedzeń i rozpraw);
 • wyznacza terminy w poszczególnych sprawach i wydaje stosowne zarządzenia;
 • organizuje narady sędziów wydziału, w szczególności w celu przedstawienia zagadnień prawnych budzących wątpliwości, zagadnień, w których orzecznictwo wydziału jest niejednolite, oraz informuje o bieżącym orzecznictwie Sądu Najwyższego;
 • kontroluje zasadność odraczania i przerywania rozpraw i posiedzeń oraz bieg spraw, w których postępowanie jest przewlekłe;
 • współpracuje z pracownikiem do spraw informatyzacji w zakresie właściwego użytkowania tych systemów;
 • wykonuje czynności nadzorcze;
 • dba o przydzielanie sędziom asystentów sędziów, w szczególności sędziom rozpoznającym sprawy skomplikowane i wielowątkowe, oraz dba o właściwe obciążenie asystentów sędziów obowiązkami;
 • zapewnia sprawny przebieg postępowania odwoławczego, aż do przedstawienia akt sprawy sądowi odwoławczemu, po zwrocie akt zapoznaje się z orzeczeniami sądu odwoławczego i zarządza, aby z orzeczeniami tymi zapoznali się sędziowie, którzy wydali zaskarżone orzeczenie, a w razie gdy orzeczenie dotyczy zagadnienia prawnego, w którym orzecznictwo było niejednolite - wszyscy sędziowie wydziału.


Do zadań przewodniczącego wydziału w zakresie nadzoru administracyjnego należy między innymi kontrola:
 • ustalania terminów sesji i posiedzeń;
 • wykorzystania czasu pracy na sesjach i posiedzeniach i kolejności kierowania spraw do rozpoznania;
 • zasadności odraczania i przerywania rozpraw oraz odraczania posiedzeń;
 • terminowości sporządzania uzasadnień orzeczeń;
 • terminowości pracy biegłych;
 • terminowości wykonywania orzeczeń.


--------------------------------------------------------------------------------


Kierownik sekretariatu kieruje pracą sekretariatu danego wydziału i wykonuje inne czynności przewidziane w odrębnych przepisach. Jest on bezpośrednio podległy przewodniczącemu wydziału i jest odpowiedzialny przed nim za prawidłowe i terminowe wykonywanie czynności należących do zakresu zadań podległego mu sekretariatu oraz za przestrzeganie dyscypliny i kultury pracy przez wszystkich pracowników tego sekretariatu.

W zakresie czynności administracyjnych do obowiązków kierownika sekretariatu należy w szczególności:
 • planowanie i organizowanie pracy sekretariatu, a w tym opracowywanie podziału czynności podległych pracowników, przy przestrzeganiu zasady równomiernego obciążenia obowiązkami poszczególnych osób;
 • bieżące sprawdzanie prawidłowości prowadzenia akt i urządzeń ewidencyjnych w sprawach sądowych oraz kontrolowanie wykonywania innych czynności przez pracowników sekretariatów;
 • informowanie przewodniczącego wydziału o stanie i biegu spraw znajdujących się w wydziale, ze szczególnym uwzględnieniem informacji o sprawach, w których postępowanie przedłuża się;
 • udostępnianie powierzonej wydziałowi pieczęci urzędowej sądu oraz osobisty nadzór nad jej wykorzystywaniem;
 • opracowywanie sprawozdań statystycznych z zakresu działania wydziału;
 • stwarzanie podległym pracownikom warunków organizacyjnych dla stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz bieżące zaznajamianie ich z wszelkimi zmianami przepisów regulaminowych i instrukcyjnych dotyczących pracy sekretariatu, a także przedstawianie przewodniczącemu wydziału propozycji wniosków w przedmiocie awansowania, nagradzania i karania tych pracowników;
 • prowadzenie ewidencji oraz akt w sprawach z zakresu administracji i nadzoru, wpływających do przewodniczącego wydziału;
 • czuwanie nad odpowiednim zaopatrzeniem sekretariatu w materiały piśmienne i urządzenia biurowe oraz nad racjonalnym ich wykorzystaniem;
 • informowanie przewodniczącego wydziału o stanie działania systemu informatycznego, w szczególności pisemne zgłaszanie problemów z jego funkcjonowaniem.

W zakresie czynności w sprawach sądowych do obowiązków kierownika sekretariatu należy w szczególności:
 • przyjmowanie nadchodzących do wydziału pism oraz przedstawianie ich przewodniczącemu wydziału, w razie potrzeby wraz z aktami lub z odpowiednią notatką, o ile załatwienie pism wykracza poza zakres samodzielnego działania kierownika sekretariatu;
 • przyjmowanie interesantów i udzielanie im informacji, udostępnianie akt do przejrzenia pod swoją kontrolą osobom do tego uprawnionym oraz udzielanie informacji pisemnych;
 • wydawanie odpisów, wyciągów, zaświadczeń, a na zarządzenie przewodniczącego wydziału, przewodniczącego posiedzenia, sędziego sprawozdawcy lub referendarza sądowego także innych dokumentów, uwierzytelnianie odpisów pism lub dokumentów wydanych z akt znajdujących się w sekretariacie, jak również przekazanych do archiwum zakładowego;
 • sporządzanie wezwań i zawiadomień;
 • sporządzanie pism o nadesłanie danych z ksiąg stanu cywilnego, o nadesłanie akt, o wyznaczenie adwokata ustanowionego dla strony, o dostarczenie dokumentów lub przedmiotów przez osoby trzecie oraz o dokonanie ogłoszeń;
 • sporządzanie pism o uiszczenie grzywien (kar pieniężnych) i kosztów sądowych, jak również pism w sprawie egzekucji należności sądowych;
 • zwracanie na zarządzenie przewodniczącego wydziału lub innego sędziego pism procesowych;
 • przedstawianie pism i akt przewodniczącemu wydziału, innemu sędziemu lub referendarzowi sądowemu, jeżeli z powodu upływu terminu należy wydać orzeczenie lub zarządzenie oraz niezwłoczne przedstawianie akt dla wydania dodatkowego orzeczenia, jeżeli w wydanym orzeczeniu brak jest rozstrzygnięcia co do dowodów rzeczowych, kosztów sądowych lub co do zaliczenia tymczasowego aresztowania;
 • sprawdzanie odpowiednio wcześnie przed terminem posiedzenia, czy w sprawie wyznaczonej na posiedzenie zostały doręczone wezwania i zawiadomienia, a w przypadku braku dowodu doręczenia lub stwierdzenia, że adresat nie otrzymał przesyłki albo że oskarżony nie będzie doprowadzony na posiedzenie lub że którakolwiek z osób wezwanych nie stawi się na posiedzenie - przedstawianie akt przewodniczącemu posiedzenia lub przewodniczącemu wydziału w celu wydania dodatkowych zarządzeń, które zapobiegłyby odroczeniu posiedzenia,
 • dbałość o zachowanie i kulturę osobistą podległych pracowników.
Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Łukasz Kacprzak
Dokument z dnia: 29.01.2016
Dokument oglądany razy: 1 262
Opublikował: Łukasz Kacprzak
Publikacja dnia: 29.01.2016
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj