mała czcionka średnia czcionka duża czcionka wielkość tekstuO sądzie

Status Prawny

Sąd Rejonowy w Zgierzu jest państwową jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej.
Działa w oparciu o przepisy:
- Ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (DZ.U. Nr 78, poz. 483),
- Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.),
- Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 maja 1975 r. w sprawie utworzenia sądów wojewódzkich i sądów rejonowych oraz ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. U. Nr 18, poz. 99 z 1975 r.).


Obsługa interesanta

      Warunki stworzone w nowej siedzibie Sądu Rejonowego w Zgierzu umożliwiają nam obecnie podniesienie jakości obsługi interesantów między innymi poprzez stworzenie Biura Obsługi Interesanta i Czytelni Akt.

  Złożenie w Sądzie wszelkiej korespondencji nie wymaga obecnie udania się do konkretnego Wydziału, czy innej jednostki organizacyjnej, lecz odbywa się w Biurze Obsługi Interesanta usytuowanym tuż przy wejściu do Sądu.

Bezpośrednio w Biurze Obsługi Interesanta, bez udawania się w tym celu do Wydziału V Ksiąg Wieczystych, można także uzyskać odpisy z Ksiąg Wieczystych.

Dostępny na terenie Sądu infokiosk dostarczy wizualnej i dźwiękowej informacji na temat dotarcia do dowolnego punktu ( Wydziału, Sekcji, Zespołu, sali rozpraw ) na terenie budynku. Infokiosk, elektroniczne wokandy zbiorcze oraz wokandy przy salach rozpraw zawierają aktualizowane na bieżąco informacje na temat odbytych, toczących się i zaplanowanych w danym dniu spraw sądowych.  

Przyjazny Pokój Przesłuchań

Komfortowo wyposażony Przyjazny Pokój Przesłuchań gwarantuje możliwość przesłuchania dzieci w przyjemnym, komfortowym otoczeniu, w poczuciu bezpieczeństwa i dyskrecji.

Spełnienie wyśrubowanych wymogów dotyczących jego technicznego wyposażenia, estetyki wnętrza i usytuowania w sposób wykluczający zetknięcie się dziecka z sytuacjami stresowymi pozwolił na otrzymanie przez Sąd Rejonowy w Zgierzu w 2011 roku chlubnego 49. certyfikatu Przyjaznego Pokoju Przesłuchań, przyznawanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości i Fundację "Dzieci Niczyje".

Sąd Rejonowy w Zgierzu jako ośrodek edukacji prawnej

       Sąd nie jest tylko miejscem sprawowania Wymiaru Sprawiedliwości. Realizuje on także inne, ważne zadania społeczne, spośród których przede wszystkim wymienić trzeba edukację prawną.

      Sąd Rejonowy w Zgierzu pozostaje szczególnie otwarty na współpracę z placówkami oświaty. W naszej siedzibie wielokrotnie gościliśmy dzieci i młodzież. Spotkania takie mają na celu zapoznanie gości z istotą pracy Sądu, ukazanie dzieciom „tajemnic” sali sądowej, przedstawienie młodzieży specyfiki pracy poszczególnych korporacji zawodowych, czy wreszcie zwrócenie jej uwagi na najczęściej dotykające ją niebezpieczeństwa, patologie i zjawiska z pogranicza prawa.

      Wiedząc, że nawet najcenniejsza wiedza musi być przekazywana w atrakcyjnej formie proponowaliśmy naszym najmłodszym gościom między innymi zwiedzanie pokoju przyjaznych przesłuchań, prezentowaliśmy możliwości infokiosku, czy organizowaliśmy symulację rozprawy głównej, w czasie której młodzież wcielała się w role w zależności od zajętego przez siebie na sali rozpraw miejsca lub też rodzaju wybranej przez siebie togi.

      W tym roku rozpowszechniliśmy także wśród zgierskich Szkół Podstawowych i Gimnazjów, a także Placówek Psychologiczno – Wychowawczych wydaną nakładem Ministerstwa Sprawiedliwości publikację „Będę świadkiem w sądzie”.

      Nasza otwartość i chęć współpracy została wspaniale wynagrodzona – mogliśmy zaaranżować pokój przyjaznych przesłuchań wykorzystując piękną galerię prac plastycznych uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Zgierzu.

Rozprawa 1    Rozprawa 2

Rozprawa 3  Rozprawa 4
Zdjęcia z symulowanej rozprawy z udziałem uczniów Zespołu Szkół Społecznych TPZ
w dniu 26 lutego 2013 r.
Działalność informacyjna Sądu Rejonowego w Zgierzu

      Sąd Rejonowy w Zgierzu aktywnie uczestniczy w rozpowszechnianiu informacji ułatwiających dostęp do pomocy prawnej, pomocy społecznej, doradztwa, czy aktywizacji zawodowej.

      Cel ten realizujemy za pośrednictwem strony internetowej, starannie zagospodarowanych gablot informacyjnych, a także ulotek i broszur udostępnianych w naszej siedzibie.
          Współpraca Sądu Rejonowego w Zgierzu z innymi instytucjami i organizacjami

      Podejmujemy liczne inicjatywy, które pozwalają na jak najlepszą realizację naszych zadań.

      Do corocznych obchodów Tygodnia Praw Ofiar zapraszamy szereg instytucji, stowarzyszeń i fundacji, do celów i zadań których należy udzielanie pokrzywdzonym pomocy. Przedstawiciele tych instytucji spotykają się z osobami zagrożonymi albo dotkniętymi przestępstwem, w bezpośredniej rozmowie przekazując informacje i oferty owocowe. Propagujemy także wiedzę na temat praw ofiar oraz możliwości uzyskania przez nie konkretnej pomocy prawnej, psychologicznej, czy finansowej, wykorzystując materiały informacyjne pochodzące od tych instytucji.

      Współpraca taka nie ogranicza się czasowo tylko do Tygodnia Praw Ofiar. W tym roku wśród części dzieci odwiedzających Sąd Rejonowy w Zgierzu, w tym tez przesłuchiwanych w pokoju przyjaznych przesłuchań rozpowszechniliśmy otrzymane od Fundacji „Amber” odblaskowe przywieszki zwiększające widoczność i bezpieczeństwo dziecka na drodze.

      Za pośrednictwem kuratorów sądowych współpracujemy również z placówkami i organizacjami, które – także za sprawą środków unijnych – mają możliwość zaoferowania nieodpłatnych, atrakcyjnych programów usamodzielniania, dokształcania i aktywizacji zawodowej.

      W roku bieżącym na terenie Sądu zorganizowany był między innym pokaz atrakcyjnej oferty Ośrodka OHP w Dobieszkowie w celu zapoznania z nią kuratorów zawodowych i społecznych, a następnie wykorzystania jej w pracy z osobami i rodzinami pozostającymi pod dozorem Sądu.
Incjatywy zrealizowane w Sądzie w 2011 roku
Przyjazny Pokój Przesłuchań

      Na VIII Ogólnopolskiej Konferencji "Pomoc Dzieciom - Ofiarom Przestępstw", organizowanej w Warszawie, w dniach 24 - 25 października 2011 roku przez Ministerstwo Sprawiedliwości i Fundację "Dzieci Niczyje" pokojowi przesłuchań dzieci w Sądzie Rejonowym w Zgierzu przyznano 49. w kraju certyfikat "Przyjaznego Pokoju Przesłuchań".
Pokój Adwokatów

      Dzięki środkom przekazanym przez Okręgową Radę Adwokacką w Łodzi udało się wyposażyć Pokój Adwokatów w Sądzie Rejonowym w Zgierzu w sprzęt komputerowy z oprogramowaniem, dodatkowy sprzęt biurowy i zaplecze socjalne.
Uroczyste otwarcie Pokoju nastąpiło z udziałem Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi Pana Zbigniewa Wodo oraz tłumnie przybyłych p. przedstawicieli palestry z terenu właściwości Sądu.
Pokój Mediacji
      W 2011 roku w Sądzie Rejonowym w Zgierzu uruchomiono Pokój Mediacji. Jest to odpowiedź na coraz popularniejszy, alternatywny sposób rozwiązywania sporów w sprawach karnych, cywilnych i rodzinnych, pozwalający między innymi na znaczące skrócenie okresu postępowań i zminimalizowanie ich kosztów.
Wpłatomat
      Poza infokioskiem budynek Sądu Rejonowego w Zgierzu został wzbogacony w roku 2011 o t.zw. wpłatomat. W najbliższej przyszłości będzie on służył możliwości pozyskania wglądu do elektronicznej księgi wieczystej, a nawet uiszczenia opłaty sądowej za pomocą karty płatniczej.
Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Łukasz Kacprzak
Dokument z dnia: 29.10.2010
Dokument oglądany razy: 54 880
Opublikował: Łukasz Kacprzak
Publikacja dnia: 29.12.2015
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj