mała czcionka średnia czcionka duża czcionka wielkość tekstuMediacja

Informacje ogólne


Mediacja to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale trzeciej osoby, neutralnej wobec stron i ich konfliktu, czyli mediatora, który wspiera przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga – nie narzucając jednak żadnego rozwiązania – w wypracowaniu kompromisu.

Mediatorzy w sprawach karnych
Prezes Sądu Okręgowego w Łodzi prowadzi  wykaz instytucji lub osób godnych zaufania uprawnionych do przeprowadzania postępowania mediacyjnego w sprawach karnych ( na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach karnych,  Dz.U. nr 108 poz.1020 )
   
Osoby ubiegające się o wpis do wykazu zobowiązane są przedłożyć Prezesowi Sądu Okręgowego w Łodzi następujące dokumenty:

 1. podanie o wpis do wykazu,
 2. kwestionariusz osobowy lub CV,
 3. kopię dowodu osobistego,
 4. oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw obywatelskich i cywilnych,
 5. aktualne zaświadczenie o niekaralności,
 6. kopię dyplomu ukończenia szkolenia na mediatora,
 7. obrazujące posiadane wykształcenie  z zakresu psychologii, pedagogiki, socjologii, resocjalizacji, prawa lub wiedzę wystarczającą do przeprowadzania postępowania mediacyjnego, w przypadku mediatora dla nieletnich udokumentowane doświadczenie w zakresie wychowania lub resocjalizacji dzieci, młodzieży,
 8. inne dokumenty, pisma rekomendacyjne i informacje wskazujące na posiadanie odpowiedniego doświadczenia życiowego, wiedzy i umiejętności likwidowania konfliktów,
 9. oświadczenie o dysponowaniu neutralnym i bezpiecznym lokalem do przeprowadzania mediacji,
 10. oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Instytucje ubiegające się o wpis do wykazu zobowiązane są złożyć:

 1. wniosek o wpis do wykazu,
 2. kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego,
 3. kopię statutu,
 4. dokumenty potwierdzające posiadanie warunków organizacyjnych i kadrowych umożliwiających przeprowadzania postępowania mediacyjnego,
 5. osoba fizyczna występująca z ramienia instytucji składa komplet dokumentów, tak jak osoba ubiegająca się o wpis do wykazu.

W obu przypadkach należy przedstawić oryginały dokumentów do poświadczenia kopii.

Decyzję o wpisaniu lub odmowie wpisania na listę mediatorów podejmuje Prezes Sądu Okręgowego w Łodzi.

Dokumenty składa się w Oddziale Administracyjnym Sądu Okręgowego w Łodzi, Pl. Dąbrowskiego 5, 90-921 Łódź, pokój 123 (I piętro), tel. (42) 67–78–982.

Mediacje w sprawach nieletnich

Prezes Sądu Okręgowego w Łodzi prowadzi wykaz instytucji lub osób godnych zaufania uprawnionych do przeprowadzania postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich ( na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich, Dz.U. nr 56 poz.591 ).
       
Osoby ubiegające się o wpis do wykazu zobowiązane są przedłożyć Prezesowi Sądu Okręgowego w Łodzi następujące dokumenty:

 1. podanie o wpis do wykazu,
 2. kwestionariusz osobowy lub CV,
 3. kopię dowodu osobistego,
 4. oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw obywatelskich i cywilnych,
 5. aktualne zaświadczenie o niekaralności,
 6. kopię dyplomu ukończenia szkolenia na mediatora,
 7. obrazujące posiadane wykształcenie  z zakresu psychologii, pedagogiki, socjologii, resocjalizacji, prawa lub wiedzę wystarczającą do przeprowadzania postępowania mediacyjnego, w przypadku mediatora dla nieletnich udokumentowane doświadczenie w zakresie wychowania lub resocjalizacji dzieci,  młodzieży,
 8. inne dokumenty, pisma rekomendacyjne i informacje wskazujące na posiadanie odpowiedniego doświadczenia życiowego, wiedzy i umiejętności likwidowania konfliktów,
 9. oświadczenie o dysponowaniu neutralnym i bezpiecznym lokalem do przeprowadzania mediacji,
 10. oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.


Mediatorem w sprawach nieletnich nie może być:

Czynny zawodowo:

 • sędzia, prokurator, asesor i aplikant sądowy lub prokuratorski oraz inna osoba zatrudniona w sądzie, prokuraturze, policji lub w innej instytucji uprawnionej do ścigania przestępstw,
 • adwokat i aplikant adwokacki, radca prawny i aplikant radcowski, notariusz, asesor i aplikant notarialny,
 • komornik, aplikant komorniczy i pracownik jego kancelarii,
 • funkcjonariusz i pracownik Służby Więziennej,
 • pracownik placówki opiekuńczo-wychowawczej, zakładu poprawczego lub schroniska dla nieletnich, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego,
 • pracownik instytucji lub członek organizacji zajmujących się świadczeniem pomocy dla ofiar przestępstw lub działalnością na ich rzecz,
 • Ławnik sądowy w czasie trwania kadencji oraz społeczny kurator sądowy.


Instytucje ubiegające się o wpis do wykazu zobowiązane są złożyć:

 1. wniosek o wpis do wykazu,
 2. kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego,
 3. kopię statutu,
 4. dokumenty potwierdzające posiadanie warunków organizacyjnych i kadrowych umożliwiających przeprowadzania postępowania mediacyjnego,
 5. osoba fizyczna występująca z ramienia instytucji składa komplet dokumentów, tak jak osoba ubiegająca się o wpis do wykazu.

W obu przypadkach należy przedstawić oryginały dokumentów do poświadczenia kopii.

Decyzję o wpisaniu lub odmowie wpisania na listę mediatorów podejmuje Prezes Sądu Okręgowego w Łodzi.

Dokumenty składa się w Oddziale Administracyjnym Sądu Okręgowego w Łodzi, Pl. Dąbrowskiego 5, 90-921 Łódź, pokój 123 (I piętro), tel. (42) 67–78–982.

Mediacje w sprawach cywilnych

W celu usprawnienia i przyspieszenia procesu sądowego powołano do życia instytucję mediacji w sprawach cywilnych, będącą alternatywą wobec tradycyjnego modelu postępowania sądowego. Mediacja ma ułatwić stronom pojednanie się, rozwikłanie sporu (zawarcie ugody), dochodzenie roszczeń w sprawach cywilnych, rozpoznawanych w wydziałach cywilnych, rodzinnych, pracy i ubezpieczeń społecznych i gospodarczych. Mediacja ma ułatwić dochodzenie roszczeń w sprawach cywilnych, a jednocześnie skutecznie udzielać ochrony prawnej podmiotom - stronom postępowania. W drodze mediacji można rozstrzygnąć spór cywilnoprawny poprzez zawarcie ugody przed mediatorem. Ugoda taka będzie miała moc prawną ugody sądowej, po zatwierdzeniu jej przez sąd (art. 183 15 k.p.c). Wszczęcie postępowania mediacyjnego przerywać też będzie bieg przedawnienia (art. 123 § 1 k.c).Kwestie dotyczące mediatorów w sprawach cywilnych reguluje ustawa z dnia 28 lipca 2005r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2005r. nr 172 poz. 1438), która weszła w życie dnia 10 grudnia 2005r. (Dział II Postępowanie przed sądami pierwszej instancji. Rozdział 1 Mediacja i postępowanie pojednawcze. Oddział 1 Mediacja art. 1831-15 k.p.c. )W odróżnieniu do mediacji karnej i nieletnich Prezes Sądu Okręgowego nie wydaje decyzji w przedmiocie wpisu w prowadzonym przez siebie wykazie instytucji i osób godnych zaufania do prowadzenia postępowania mediacyjnego w sprawach cywilnych. Zgodnie z tą ustawą organizacje społeczne i zawodowe mogą prowadzić listy stałych mediatorów oraz tworzyć ośrodki mediacyjne (art. 1832.§3 k.p.c.). Informacje o listach stałych mediatorów oraz utworzonych ośrodkach mediacyjnych przekazywane są Prezesowi Sądu Okręgowego. Mediatorem w sprawach cywilnych nie może być sędzia. Nie dotyczy to sędziów w stanie spoczynku (art. 1832 § 2 k.p.c. )  Mediatorami w sprawach o rozwód i separację mogą być również kuratorzy sadowi oraz osoby wykazane przez rodzinne ośrodki diagnostyczno – konsultacyjne art. 436 § 3 k.p.c.. Przepis ten ma zastosowanie również w postępowaniu w innych sprawach rodzinnych i w sprawach opiekuńczych. Przedmiotem mediacji może być także określenie sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej. Jeżeli uczestnicy postępowania nie uzgodnili osoby mediatora, sąd kieruje ich do do mediacji prowadzonej przez mediatora, o którym mowa w art. 436 § 3 k.p.c., albo do stałego mediatora posiadającego wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne w zakresie prowadzenia mediacji w sprawach rodzinnych.

LISTA MEDIATORÓW DO SPRAW KARNYCH

LISTA MEDIATORÓW DO SPRAW NIELETNICH

LISTA STAŁYCH MEDIATORÓW W SPRAWACH CYWILNYCH, GOSPODARCZYCH, RODZINNYCH, Z ZAKRESU PRAWA PRACY

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Łukasz Kacprzak
Dokument z dnia: 30.09.2014
Dokument oglądany razy: 4 658
Opublikował: Łukasz Kacprzak
Publikacja dnia: 05.07.2016
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj